Zrodlo - informacje o książce

Sekty

Nathalie Luca

wstęp:

"Każdy postęp kulturowy jest funkcją koalicji między kulturami. Koalicja ta zasadza się na (...) uwspól-nieniu szans, jakie każda kultura napotyka w trakcie procesu swego historycznego rozwoju (...). Koalicja ta jest tym bardziej płodna, jeśli została zawarta przez kultury najbardziej zróżnicowane. (...) Ta wspólna gra, z której wynika każdy postęp, musi w konsekwencji (...) doprowadzić do ujednolicenia zasobów każdego z graczy. (...) Ludzkość stale znajduje się w szponach dwóch sprzecznych procesów: jeden dąży do wprowadzenia jednorodności, drugi zaś ma na celu utrzymanie lub odtworzenie różnorodności".
Ów paradoksalny charakter rozwoju społeczeństw, który jest zależny od wkładu obcych kultur, a zarazem przez nie zagrożony, stanowi idealny punkt wyjścia dla każdej próby zrozumienia zjawiska sekt w perspektywie nauk społecznych.

strona redakcyjna

fragment tekstu

notka



Powrót