Zrodlo - informacje o książce

Rekolekcje papieskie - Podążając za Tobą, światłem życia

Abp Bruno Forte

spis treści:


SPIS TREŒCI
WPROWADZENIE

I DZIEŃ: WEZWANI DO WOLNOŒCI

1. Jezus, Historia wolnoœci: Opcja fundamentalna i styl życia

2. Jezus: Wolnoœć umiejscowiona

3. Ojciec czyni nas wolnymi (Łk 15,11-32)

4. Maryja, Panna słuchajšca (Łk 1,26-38)

II DZIEŃ: DROGA DO KRZYŻA

5. Jezus, Ewangelia cierpień

6. Krzyż jako historia trynitarna

7. Abraham i ašedah Izaaka (Rdz 12 i 22)

8. Maryja w Kanie i pod Krzyżem O 2,1-11 i 19,25-27)

III DZIEŃ: W ŒWIETLE PASCHY

9. Spotkanie, które zmienia życie

10. Zmartwychwstanie jako historia trynitarna

11. Mojżesz i Pascha wyzwolenia (Wj 3,1-15 i 14,5 - 15,20) 106

12. Maryja, Arka Przymierza (Łk 1,39-45)

IV DZIEŃ: W KOMUNII KOŒCIOŁA

13. Ecclesia de Trinitate

14. Koœciół ikonš Trójcy

15. Męczeństwo Piotra

16. Oblubienica zaœlubin mesjańskich (Łk 1,46-55)

V DZIEŃ: KOŒCIÓŁ MISYJNY

17. W drodze do ojczyzny trynitarnej: Koœciół misyjny

18. Eucharystia i Piękno

19. Paweł ewangelizator

20. Niewiasta Apokalipsy (Ap 12)

ZAKOŃCZENIE: JAN, KONTEMPLATYK MIŁOŒCI


strona redakcyjna

wstęp (lub początek wstępu)

fragment tekstu

notkaPowrót