Zrodlo - informacje o książce

Biblijna historia zbawienia

ks. Tomasz Jelonek

spis treści:


PRZEDMOWA

BIBLIJNA KONCEPCJA ZBAWIENIA..................................................7

Zbawienie

Ludzkoœć a problem zła

Jedynym Zbawicielem jest Bóg

Dobro i zło

Zbawienie dokonuje się w historii i poprzez historię
Oryginalnoœć myœli biblijnej według Eliadego.................................14

Zbawienie i objawienie przez historię

Historia zbawienia

PLAN ZBAWIENIA

Konstytucja Dei Verbum o zbawczym planie Bożym
Etapy zbawczego planu

Hymn na czeœć Bożej woli zbawczej

PROLOG HISTORII ZBAWIENIA: STWORZENIE ŒWIATA
I CZŁOWIEKA

Pismo Œwięte nie rozpatruje problemów przyrodniczych
Stworzenie œwiata poczštkiem dziejów zbawienia
Dwa opisy stworzenia

Pierwsze zdanie Pisma Œwiętego

Pierwszy opis stworzenia

Układ opisu

Kolejnoœć dzieł stwórczych

Logika tego układu

Bóg jest wszechmocny


strona redakcyjna

fragment tekstu

notkaPowrót