Zrodlo - informacje o książce

Przesłanie Ojca Pio - materiały z sympozjum 26-27 października 1998 r.

Aleksander Horowski OFMCap (red.)

spis treści:


WSTĘP DO WYDANIA DRUGIEGO

Ryszard Modelski OFMCap
WPROWADZENIE

PROGRAM SYMPOZJUM

Jacek Waligóra OFMCap
SŁOWO NA OTWARCIE SYMPOZJUM

Zdzisław Józef Kijas OFMConv
RÓŻNORODNOŒĆ DUCHOWOŒCI W KOŒCIELE

Jerzy Wiesław Gogola OCD
CZYM JEST CHRZEŒCIJAŃSKA MISTYKA?

Gracjan Franciszek Majka OFMCap. ŻYCIE OJCA PIO JAKO PRZESTRZEŃ SZCZEGÓLNEGO DZI
AŁANIA BOŻEGO

Paolino Rossi OFMCap
HISTORIA PROCESU BEATYFIKACYJNEGO
OJCA PIO Z PIETRELCINY

Marciano Morra OFMCap
CECHY OSOBOWOŒCI OJCA PIO
W ŒWIETLE DEKRETU O HEROICZNOŒCI CNÓT

Ks. Wojciech Zyzak
MODLITWA OJCA PIO

Gerardo Di Flumeri OFMCap
NIEKTÓRE NADZWYCZAJNE ZJAWISKA MISTYCZNE W ŻYCIU
CZCIGODNEGO OJCA PIO Z PIETRELCINY

Andrzej Derdziuk OFMCap
TAJEMNICA KRZYŻA W ŻYCIU ŒW FRANCISZKA
ORAZ W DUCHOWOŒCI OJCA PIO


strona redakcyjna

wstęp (lub początek wstępu)

fragment tekstu

notkaPowrót