Zrodlo - informacje o książce

Między potępieniem a Zbawieniem - myślenie religijne ks.J.Tischnera

ks. Jarosław Jagiełło, ks. Władysław Zuziaka (red.)

spis treści:


Wstęp - kard. Franciszek Macharski
Wprowadzenie — ks. Jarosław Jagiełło
I. Wiara poszukuje rozumienia
Karol Tarnowski
Drogi potępienia, drogi zbawienia
Zdzisław J. Kijas OFMConv
Dar osoby - Tischnera spojrzenie do wnętrza Trójcy Œwiętej
Ks. Tomasz Węcławski
Teologia laski i wolnoœci. W poszukiwaniu zasady
dziejów zbawienia
Władysław Stróżewski
Cierpienie i miłosierdzie
Anna Borowicz
Wartoœć w sytuacji granicznej u Leszka Kolakowskiego
i Józefa Tischnera
Ks. Władysław Zuziak
Ja—Ty—On: dojrzewanie do Boga poprzez dialog
Dyskusja. Częœć pierwsza
II. Wiara ewangeliczna w Koœciele
Aleksander Bobko
Doœwiadczenie zła jako Ÿródło myœlenia religijnego
Ks. Henryk Witczyk
Tischner w Biblii zakorzeniony
Ks. Henryk Seweryniak
Żyć w Koœciele Jezusa Chrystusa
Zbigniew Nosowski
Potrzeba sensownej krytyki Koœcioła
Dyskusja. Częœć druga
Jarosław Jagiełło
Ausfiihrliche Besprechung der gehaltenen Referate
Józef Tischners ausgewahlte Schriften. Auswahl und Ubersetzung
von Jarosław Jagiełło
Indeks nazwisk

strona redakcyjna

fragment tekstu

notkaPowrót