Zrodlo - informacje o książce

TWARDA Najtrudniejsze stronice Starego Testamentu

Zenon Ziółkowski

strona redakcyjna:


Redaktor naczelny
ADAM MAZUREK

Redaktorzy merytoryczni
STEFAN BUDZYŃSKI
IRENA BURCHACKA

Korekta
ZESPÓŁ

Projekt okładki
PIOTR ZIÓŁKOWSKI

Na okładce:
Ofiara Izaaka - Paolo Veronese (1528-1588)

Ilustracje
La Bibbia Illustrata, Edizioni Paoline 1964 The Holy Family Bibie 1950 J. James Tissot
Za zgodą Kurii Metropolitalnej Warszawskiej
Notariusz
Ks. dr Henryk Małecki
Wikariusz Generalny Biskup Pomocniczy Warszawski
Tadeusz Pikus
z dnia 24/11/2003 Nr 5326/NK/2003

Copyright by Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna "ADAM" Warszawa 2004

ISBN 83-7232-440-9

OFICYNA WYDAWNICZO-POLIGRAFICZNA "ADAM"
ul. Rolna 191/193, 02-729 Warszawa, tel./fax 843-20-52,
tel. 843-37-23, 843-08-79, księgarnia firmowa tel. 843-47-91
e-mail: wydawnictwo@oficyna-adam.com.pl
http://oficyna-adam.com.pl

wstęp (lub początek wstępu)

fragment tekstu

spis treści (lub początek spisu treści)

notkaPowrót