Zrodlo - informacje o książce

Zapiski, na szczęście, nie więzienne

bp Kazimierz Romaniuk

strona redakcyjna:

Redaktor
ALDONA FABIŚ

Projekt okładki
S. MIRIAM STUDZIŃSKA SAC

Copyright by Wydawnictwo Pallottinum, Poznań 2003

ISBN 83-7014-477-2

Wydawnictwo Pallottinum,
60-959 Poznań, ul. Przybyszewskiego 30
skr. poczt. 23, tel. (0-61) 867-52-33; faks (0-61) 867 52 38
http://www.pallottinum.pl
e-mail: pallottinum@pallottinum.pl
Zam. 24/2003

wstęp (lub początek wstępu)

fragment tekstu

spis treści (lub początek spisu treści)Powrót