Zrodlo - informacje o książce

Tyle jest w Tobie - antologia wierszy o Janie Pawle II na jubileusz 25

Maria Dąbrowska (red.)

strona redakcyjna:

Autorzy opracowania
S. Noela Wojtatowicz CSFN Ks. Arkadiusz Nocoń

Projekt okładki i opracowanie graficzne książki
Maria Dolna

Przy opracowaniu elementów graficznych książki wykorzystano
ornamenty z płaskorzeźb znajdujących się w katedrze poznańskiej
oraz kratę ze złotej Kaplicy

Redakcja książki Maria Dąbrowska

Foto: Archiwum

Ilustracje pochodzą z albumu autorstwa Janiny Jaworskiej "Artyści polscy
o Papieżu". Kielce l997. Wyd. "Jedność". ul. Jana Pawia II nr 4.
tel. 4841-3681 110

Wydawnictwo Pallottinum dziękuje Wydawnictwu "Jedność"
za wyrażenie zgody na przedruk ilustracji

Copyright by Pallottinum,2003

ISBN 83-7014-471-3

Drukarnia Pallottinum,
60-959 Poznań, ul. Przybyszewskiego 30
skr. poczt. 23. tel. (0-61) 867-52-33; faks (O-61 ) 867 52 38
http://www.pallottinum.pl
e-mail: pallottinum@ pallottinum.pl Zam. 17/2003

wstęp (lub początek wstępu)

fragment tekstu

spis treści (lub początek spisu treści)

notkaPowrót