Zrodlo - informacje o książce

Liturgia godzin brewiarz dla świeckich (książka)

ks. prof. dr hab. Władysław Nowak

wstęp:

Słowo wstępne

Drodzy Siostry i Bracia,

ktoś trafnie nazwał modlitwę ODDECHEM WIARY. Już bowiem pierwsi chrześcijanie byli głęboko przekonani, że istnieje ścisły związek między WIARĄ i MODLITWĄ. Wiara kształtowała modlitwę, znajdywała swój wyraz w modlitwie, umacniała się w modlitwie. I na odwrót. Modlitwa była świadectwem wiary, wypływała z wiary, ubogacała wiarę. Była bowiem rozmową z Bogiem, w której On miał więcej do powiedzenia człowiekowi niż człowiek Jemu.
Źródłem postawy modlitewnej dla chrześcijan był i jest sam Jezus, który często modlił się na osobności, można powiedzieć - prywatnie. Bywał jednak także w synagogach, w świątyni jerozolimskiej, gdzie brał udział w tym, co było kultem publicznym. A gdy po śmierci i zmartwychwstaniu odszedł do Ojca, uczniowie Jezusa, oczekując zesłania Ducha Świętego, trwali na modlitwie. A potem, gdy rozszerzała się coraz bardziej działalność apostolska, zawsze towarzyszyła jej modlitwa. Była to także modlitwa zorganizowana, której oddawano się w określonych godzinach dnia: o świcie, w południe, o zmierzchu i również niekiedy w nocy.
Z tej modlitewnej tradycji zrodził się BREWIARZ, a więc zbiór modlitw, obejmujący psalmy, hymny, anty-fony i różne teksty biblijne, ujęte w oficjalną księgę Kościoła. Nazwano to LITURGIĄ GODZIN, ponieważ celem brewiarza było i jest uwielbienie Boga, a także uświęcenie dnia, czyli połączenie codziennej pracy z modlitwą.
Sobór Watykański II w Konstytucji o Świętej Liturgii wysunął polecenie, "aby i świeccy odmawiali brewiarz, czy to z kapłanami, czy na swoich zebraniach, czy nawet indywidualnie" (LG IV, 100). Temu poleceniu pragnie wyjść naprzeciw niniejsza skrócona Liturgia Godzin dla świeckich. Wiadomo, że Pismo św. jest szczególnym "miejscem" obecności Boga. Stąd też modlenie się, oparte na tekstach biblijnych, jest także obcowaniem z samym Bogiem. Ufam, że wniknięcie w tę Liturgię Godzin przyczyni się do pogłębienia naszej wiary, do jeszcześciślejszej więzi z Chrystusem. Konsekwencją takiej modlitwy będzie to, o czym pisał w swoim liście św. Jakub Apostoł: "Wprowadzajcie SŁOWO w CZYN, a nie bądźcie tylko słuchaczami, oszukującymi samym siebie" (Jk 1,22). Modlitwa zatem przerodzi się w konkretne, apostolskie działanie, uwidocznione w określonych dziełach. "Wiara bowiem bez uczynków jest martwa" (Jk 2,17).
Liturgia Godzin przepełniona jest Słowem Bożym. Czytanie Go, dokonywanie refleksji nad Nim, jest swoistym adorowaniem samego Boga. Rozumiał to dobrze św. Paweł Apostoł, gdy w liście do Kolosan pisał: Bracia... "Słowo Chrystusa niechaj w was przebywa w całym swym bogactwie" (Kol 3,16). Wtedy zmienia się coś w człowieku. Wtedy sam Bóg dokonuje w nas przemiany, byśmy stawali się prawdziwie "Dziećmi Bożymi" (J 1,12).
Nieraz wypowiadamy zdanie, mające nas usprawiedliwić: "Nie modliłem się, ponieważ nie miałem czasu". Chcemy niejako przez to powiedzieć, że największym wrogiem modlitwy jest brak czasu. To jednak nie jest prawda. Wrogiem modlitwy nie jest brak czasu, ale brak miłości. Słusznie nazywamy modlitwę - rozmową z Bogiem. Pamiętać jednak trzeba, że między ROZMOWĄ i MIŁOŚCIĄ istnieje bardzo ścisły związek. Można go wyrazić w prostym stwierdzeniu, że KTO KOCHA, TEN ROZMAWIA. Wiemy z doświadczeń życiowych, że jeżeli między ludźmi gaśnie czy kończy się miłość, ci ludzie nie mają już sobie nic do powiedzenia. Ta prawidłowość odnosi się nie tylko do ludzi. Odnosi się także do Boga. Warto o niej pamiętać.
Życzę, by niniejsza LITURGIA GODZIN otoczona została miłością. Jest w niej bowiem zawarte Słowo samego Boga, który jest Miłością. "A kto trwa w miłości, w Bogu trwa, a Bóg w nim" (1 J 3,24). Niech też towarzyszą nam w tym nastawieniu słowa św. Pawła z listu do Rzymian: "Bracia... Nie opuszczajcie się w gorliwości. Pełnijcie służbę Panu. Weselcie się nadzieją. W ucisku bądźcie cierpliwi. W modlitwie - wytrwali" (Rz 12, 11-12).
Wszystkim, modlącym się Liturgią Godzin, z serca błogosławię.

Bp Edmund Piszcz
ARCYBISKUP METROPOLITA WARMIŃSKI

strona redakcyjna

spis treści (lub początek spisu treści)Powrót