Zrodlo - informacje o książce

Teologia życia duchowego

A.ks Słomkowski

spis treści:


WPROWADZENIE
PRZEDMOWA
WYKAZ SKRÓTÓW


Rozdział I
POJĘCIE I ŹRÓDŁA TEOLOGII ŻYCIA DUCHOWEGO

I. POJĘCIE ŻYCIA DUCHOWEGO

II. ŹRÓDŁA TEOLOGII ŻYCIA DUCHOWEGO

III. ŹRÓDŁA OPARTE NA DOŚWIADCZENIU


Rozdział II
DOSKONAŁOŚĆ CZŁOWIEKA W ŚWIETLE ZBAWCZEGO
PLANU BOŻEGO

I. ODWIECZNY PLAN BOŻY WOBEC LUDZKOŚCI
A. Myśl Boża a natura człowieka
B. Trynitarna podstawa doskonałości i świętości człowieka

II. URZECZYWISTNIANIE PLANU BOŻEGO NA POCZĄTKU LUDZKOŚCI
A. Stworzenie i natura człowieka
B. Wyniesienie człowieka przez łaskę i jego pierwotna harmonia


Rozdział III
URZECZYWISTNIENIE ZBAWCZEGO PLANU BOŻEGO
W MISTERIUM CHRYSTUSA

I. ZNACZENIE I POJĘCIE MISTERIUM CHRYSTUSA

II. MIŁOSIERDZIE I MIŁOŚĆ BOŻA ŹRÓDŁEM MISTERIUM CHRYSTUSA

III. PASCHALNE MISTERIUM CHRYSTUSA
A. Męka i śmierć Jezusa
B. Zmartwychwstanie i Wniebowstąpienie Chrystusa
C. Zesłanie Ducha Świętego przez Chrystusa uwielbionego


Rozdział IV
WŁĄCZENIE SIĘ W ZBAWCZE MISTERIUM CHRYSTUSA

I. WŁĄCZENIE SIĘ w MISTERIUM CHRYSTUSA PRZEZ KOŚCIÓŁ
A. Kościół i Duch Święty
B. Różne określenia Kościoła a dążenie do świętości
C. Cel i posłannictwo Kościoła
D. Konieczność Kościoła do zbawienia i uświęcenia

II. WŁĄCZENIE SIĘ w ZBAWCZE MISTERIUM CHRYSTUSA PRZEZ LITURGIĘ
A. Znaczenie liturgii dla życia duchowego
B. Istota liturgii
C. Cele liturgii
E. Liturgia a przyszłość
F. Rok liturgiczny a życie duchowe

III. WŁĄCZENIE SIĘ w MISTERIUM CHRYSTUSA PRZEZ SAKRAMENTY
A. Pojęcie sakramentów świętych
1. Chrystus Prasakramentem - Kościół Sakramentem
2. Włączenie w misterium Chrystusa i w Kościół przez charakter sakramentalny
B. Łaska jako skutek sakramentów
C. Sakramenty a wiara
D. Chrzest a życie duchowe
1. Chrzest jako wejście do Królestwa Bożego
2. Chrzest napełnia Duchem Świętym

IV. UDZIAŁ w KAPŁAŃSKIM, PROROCZYM I KRÓLEWSKIM URZĘDZIE CHRYSTUSA
A. Udział wiernych w kapłańskim urzędzie Chrystusa
B. Uczestnictwo wiernych w proroczym urzędzie Chrystusa
C. Uczestnictwo wiernych w królewskim urzędzie Chrystusa


Rozdział V
ŚWIĘTOŚĆ OWOCEM WŁĄCZENIA SIĘ W MISTERIUM CHRYSTUSA

I. POJĘCIE DOSKONAŁOŚCI I ŚWIĘTOŚCI
A. Pojęcie doskonałości
B. Pojęcie świętości

II. ŚWIĘTOŚĆ I DOSKONAŁOŚĆ BOGA, CHRYSTUSA, KOŚCIOŁA I NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY
A. Świętość i doskonałość Boga
B. Świętość Chrystusa
C. Świętość Ducha Świętego, Kościoła i Maryi

III. DOSKONAŁOŚĆ I ŚWIĘTOŚĆ CZŁOWIEKA
A. Świętość podstawowa czyli bytowa
B. Doskonałość i świętość moralna


Rozdział VI
ROZWÓJ ŚWIĘTOŚCI

I. KONIECZNOŚĆ ROZWOJU DUCHOWEGO
A. Istota rozwoju duchowego
B. Rozwój duchowym obowiązkiem
C. Podstawy i czynniki wzrostu w świętości

II. ROZWÓJ DUCHOWY DZIEŁEM BOGA I CZŁOWIEKA
A. Rola łaski Bożej
B. Wzrost w świętości jako owoc wysiłków człowieka

III. JEDNOŚĆ ŚWIĘTOŚCI ORAZ ROZMAITOŚĆ JEJ FORM I DRÓG
A. Jedna jest świętość
B. Rozmaitość dróg do świętości
C. Szczegółowe wskazania co do rozmaitości dróg
D. Społeczny aspekt świętości

IV. ZAGADNIENIE STOPNI w ROZWOJU DUCHOWYM


Rozdział VII
CNOTY PRZEJAWEM ŚWIĘTOŚCI

I. CNOTY w OGÓLNOŚCI
A. Natura i rola cnót
B. Sposób nabywania cnót
C. Podział cnót i ich wzajemne powiązanie

II. CNOTY TEOLOGALNE
A. Wiara
B. Nadzieja
C. Miłość

III. UDOSKONALENIE CNOT PRZEZ DARY DUCHA ŚWIĘTEGO
A. Działanie Ducha Świętego
B. Dary Ducha Świętego
C. Dary Ducha Świętego doskonalące wiarę, nadzieję i miłość

IV. CNOTY MORALNE KARDYNALNE
A. Roztropność
B. Sprawiedliwość
C. Męstwo
D. Umiarkowanie
E. Cierpliwość, łagodność i pokora


Rozdział VIII
POZNANIE SIEBIE WARUNKIEM WZROSTU ŻYCIA DUCHOWEGO

I. SUMIENIE
A. Kształtowanie sumienia
B. Rachunek sumienia
C. Rewizja życia

II. KIEROWNICTWO DUCHOWE
A. Potrzeba kierownictwa duchowego
B. Zadania i przymioty kierownika duchowego
C. Postawa osoby kierowanej
D. Ślub posłuszeństwa wobec kierownika duchowego
E. Rozeznanie duchów


Rozdział IX
ASCEZA CHRZEŚCIJAŃSKA

I. POJĘCIE ASCEZY

II. ASCEZA w ŻYCIU CHRZEŚCIJAŃSKIM
A. Asceza w świetle prawdy o stworzeniu i odkupieniu człowieka
B. Asceza w świetle Tradycji i historii

strona redakcyjna

wstęp (lub początek wstępu)

fragment tekstu

notkaPowrót