Zrodlo - informacje o książce

Teologia życia duchowego

A.ks Słomkowski

notka:


Ks. Antoni Słomkowski (1900-1982), kapłan archidiecezji gnieźnieńskiej, wybitny polski teolog, rektor KUL-u w latach 1944-1951 i jego odnowiciel po II wojnie światowej; za obronę katolickiej tożsamości uczelni represjonowany przez władze komunistyczne i więziony przez ponad dwa i pół roku; założyciel pierwszej w Polsce Katedry Teologii Ascetyczno-Mistycznej w KUL-u (1957) i twórca Prymasowskiego Studium Życia Wewnętrznego w Warszawie (1962); powołał do istnienia świecki instytut życia konsekrowanego Chrystusa Króla i Maryi Matki Królowej; powszechnie znany i ceniony w środowiskach kapłańskich i zakonnych rekolekcjonista.


"Niewątpliwym walorem tego dzieła jest wnikliwa analiza nauczania soborowego pod kątem życia duchowego. Jest to pierwsza polska próba odczytania dokumentów Vaticanum II pod kątem praktycznej aplikacji postulatu zawartego w Konstytucji dogmatycznej o Kościele, który głosi, że "wszyscy w Kościele, niezależnie od tego, czy należą do hierarchii, czy są przedmiotem jej funkcji pasterskiej, powołani są do świętości" (LG 39). Do tej myśli ks. Słomkowski wielokrotnie powraca w swoim dziele, poszukując sensu świętości przede wszystkim w Piśmie św. Odkrywa w nim prawdę, że świętość jest partycypacją w świętości Boga i jest zarazem przejawem działania Ducha Świętego w człowieku ochrzczonym. [...]
Ten zapis początków akademickiego uprawiania teologii duchowości w Polsce, pomimo upływu czasu, zachował swój walor naukowy i dydaktyczny. Można by nawet zaryzykować twierdzenie, że dzieło to w jakimś stopniu może zaspokoić niedosyt zakorzenienia teologii duchowości w przesłankach dogmatycznych i w nauczaniu Kościoła".

ks. Marek Chmielewski

strona redakcyjna

wstęp (lub początek wstępu)

fragment tekstu

spis treści (lub początek spisu treści)Powrót