Zrodlo - informacje o książce

wstęp:

(...)
METODA ODMAWIANIA RÓŻAŃCA WG NAUKI JANA PAWŁA II
"Zachęcam wszystkie osoby konsekrowane, aby zgodnie z własnymi tradycjami odnawiały każdego dnia duchową więź z Maryją Panną, rozważając wraz z Nią tajemnice Jej Syna, zwłaszcza przez odmawianie Świętego Różańca" - taką zachętę skierował do nas Ojciec Święty Jan Paweł II w 1996 roku w Adhortacji apostolskiej Vita consecrata (95). 16 października 2002 roku Papież obdarzył świat Listem apostolskim Rosarium Virginis Mariae, rozpoczynając Rok Różańca Świętego.
Wszyscy dobrze znamy tę odwieczną modlitwę, sposób jej odmawiania. Ojciec Święty w swoim Liście niejako porządkuje i wyjaśnia na nowo metodę praktykowania tej modlitwy Kościoła. Prowadzi nas niejako "za rękę", objaśniając kolejne elementy składające się na różaniec:
"Istnieją różne sposoby rozpoczynania różańca. W niektórych regionach rozpoczyna się zazwyczaj wezwaniem zaczerpniętym z Psalmu 70: "Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu; Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu", co niejako ożywia u modlącego się świadomość jego własnej nędzy. (...)

strona redakcyjna

fragment tekstu

spis treci (lub pocztek spisu treci)Powrót