Zrodlo - informacje o książce

strona redakcyjna:

na okładce:
płaskorzeźba Matki Boskiej Różańcowej w tympanonie bazyliki Różańca w Lourdes

redakcja:
Kazimierz Wójtowicz CR

Copyright by Wydawnictwo ALLELUJA 2003
ul. Ks. Pawlickiego l
tel. 26 62 650
ISBN 83-87440-78-7

cum permissione auctoritatis ecdesiasticae
skład i łamanie:
Wydawnictwo "jak" Andrzej Choczewski

druk:
Wydawnictwo i Poligrafia KPZP, Kraków
ALLELUJA
wchodzi w skład
ORDO

wstp (lub pocztek wstpu)

fragment tekstu

spis treci (lub pocztek spisu treci)Powrót