Zrodlo - informacje o książce

fragment tekstu:

(...)
USTANOWIENIE EUCHARYSTII
PISMO ŚWIĘTE
Gdy nadeszła pora, [Jezus] zajął miejsce u stołu i Apostołowie z Nim. Wtedy rzeki do nich: "Gorąco pragnąłem spożyć tę Paschę z wami, zanim będę cierpiał. Albowiem powiadam wam: Nie będę jej spożywać, aż się spełni w królestwie Bożym".
Potem wziął chleb i odmówiwszy dziękczynienie, rzekł: "Weźcie go i podzielcie między siebie; albowiem powiadam wam: Odtąd nie będę pił [napoju] z owocu winnego krzewu, aż przyjdzie królestwo Boże".
Następnie wziął chleb, odmówiwszy dziękczynienie połamał go i podał im, mówiąc: "To jest Ciało moje, które za was będzie wydane: to czyńcie na moją pamiątkę!". Tak samo i kielich [wziął] po wieczerzy, mówiąc: "Ten kielich to Nowe Przymierze we Krwi mojej, która za was będzie wylana" (Łk 22, 14-20).

NAUCZANIE KOŚCIOŁA
"Eucharystia, w której "zawiera się cale duchowe dobro Kościoła, a mianowicie sam Chrystus, nasza Pascha i chleb żywy, który przez Ciało swoje ożywione i ożywiające Duchem Świętym daje życie ludziom" [PO 5]. Jest ona sercem życia kościelnego, a tym samym także życia konsekrowanego.
Czyż osoba powołana do tego, by przez profesję rad ewangelicznych uczynić Chrystusa jedynym sensem swego istnienia, mogłaby nie dążyć do nieustannego pogłębiania komunii z Nim poprzez codzienny udział w sakramencie, który Go uobecnia, w ofierze, która odnawia Jego dar miłości złożony na Golgocie, i w uczcie, która daje pokarm i siły pielgrzymującemu ludowi Bożemu? Z samej swej natury Eucharystia stanowi centrum życia konsekrowanego - osobistego i wspólnotowego" (VC 95).

REFLEKSJA
Jezus Chrystus umiłował nas do końca i bez końca - z właściwą tylko sobie, Bożą wszechmocą. W ciele - ' poszedł na krzyż, w kromce chleba - pozostał pokarmem na zawsze. Postacie chleba i wina przysłaniają nam tę prawdę, utrudniają, a może przeciwnie - ułatwiają wiarę w jeszcze jedno Boże "Niesamowite" a Prawdziwe. Rozum ludzki - wielki, ale przecież ograniczony, musi przyjąć w adoracji Boską Konsekrację, bo inaczej grożą mu wieczne wewnętrzne sprzeczności - począwszy od pojmowania stworzenia świata aż po oczekiwanie na powstanie nowej ziemi i nieba.

MODLITWA
Dziękujemy Ci, Panie, za Ciebie samego w Eucharystii; za Ciebie - "jedyny sens naszego istnienia"; za Ciebie - "ofiarę, która odnawia dar miłości złożony na Golgocie"; za Ciebie - "ucztę, która daje pokarm i siły".(...)

strona redakcyjna

wstp (lub pocztek wstpu)

spis treci (lub pocztek spisu treci)Powrót