Zrodlo - informacje o książce

Miej miłosierdzie - modlitewnik (książka)

ks. Jan Oleszko SAC

wstęp:


WSTĘP

O1rystus Pan nie tylko sarn pełni dzieła miłosierdzia, ale domaga się ich od swych uczniów (po1: M t 14,16) i wzywa ich do udziału w tych dziełach (Łk 9,13-16). Gromadzi ich na Górze błogosławieństw, On, który jest miłosierdziem i współczuciem wcielonym, całym swoim życiem wprowadza głoszone przez siebie błogosławieństwo, będąc jego absolutnym i ostatecznym wcieleniem, wcieleniem sakramentu miłosierdzia Ojca1. Gromadząc, zachęca i przypomina, iż dostąpił pehtej chwały znlartwychwstania, dlatego że objawił nam w pełni miłosierdzie niebieskiego Ojca (OM 7). Życie chrześcijańskie jest syntezą wierności miłosierdziu Bożemu

fragment tekstu

spis treści (lub początek spisu treści)Powrót