Zrodlo - informacje o książce

Kiedy serce nas oskarża. Przygotowanie do sakramentu pojednania (książka)

Józef Augustyn SJ

fragment tekstu:

(...)
SENS I ZNACZENIE SAKRAMENTU POJEDNANIA
Miłość Boga do człowieka-grzesznika
Nieskończona miłość Boga do człowieka-grzesznika sprawiła, że Syn Boży, chociaż był Stwórcą, stal się człowiekiem, a mając życie wieczne przyjął śmierć doczesną i w ten sposób umarł za moje grzechy (św. Ignacy Loyola).
Jedynie miłość Boga pozwala grzesznikowi zrozumieć istotę każdego przewinienia. Grzechy i niewierności mogą być zrozumiane tylko w kontekście dobroci i miłosierdzia Bożego. Doświadczając miłości Boga Ojca możemy przeczuć, czym jest tajemnica ludzkiej nieprawości, na czym winno polegać nawrócenie i jak skorzystać w pełni z sakramentu pojednania.
Jeżeli uznamy Boga jako nieskończoną miłość, która najpełniej objawia się w Jezusie Chrystusie, to... rozumiemy konieczność nieustannej, wewnętrznej przemiany i oczyszczenia. Nawrócenie nie będzie wówczas jedynie chwilowym przeżyciem, ale trwałą postawą serca, które szuka Boga.
Przebaczenie, jakiego Bóg udziela nam w sakramencie pojednania, jest wzajemnym obdarowywaniem się miłością - Boga i człowieka. Bóg przychodzi jako pierwszy, ofiarowując nam swoją ojcowską miłość. Domaga się jednak, byśmy i my, oczyszczeni z grzechów, odpowiedzieli miłością. Jezus, przebaczywszy Piotrowi jego grzech, prosi go o miłość: Szymonie, synu Jana, czy miłujesz Mnie więcej aniżeli ci? (J 21, 15). Człowiek, który doświadczył przebaczającej miłości, jest wezwany, aby odwzajemniał miłość Boga i dzielił się miłością z bliźnimi.(...)

notkaPowrót