Zrodlo - informacje o książce

Rel.Gim.kl.III Jezus Chrystus drogą, prawdą i ŻYCIEM - przewodnik metodyczny

Jolanta Próchniewicz (red.)

wstęp:

(...)
Cykl pomocy do nauki religii w gimnazjum Jezus Chrystus drogą, prawdą i życiem składa się z trzech części: programu, podręczników dla ucznia klas I, II i III oraz odpowiadających im podręczników metodycznych dla nauczyciela.
Został zatwierdzony przez Komisję Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski do nauczania religii na terenie całej Polski.
Proponowane materiały spełniają wymogi stawiane podręcznikom szkolnym, w zreformowanym systemie oświaty - treści katechezy są skorelowane z treściami innych przedmiotów gimnazjalnych, a szerokie uwzględnienie problematyki wychowawczej pozwala na prowadzenie procesu wychowawczego, zintegrowanego z programem wychowawczym szkoły.
Całość ma pomóc nauczycielowi w przygotowaniu uczniów do zadania, które wyznacza wierzącym św. Piotr: Pana zaś Chrystusa miejcie w sercach za Świętego i bądźcie zawsze gotowi do obrony wobec każdego, kto domaga się od was uzasadnienia tej nadziei, która w was jest.(\ P 3, 15).
Założenia merytoryczne
Podręcznik do nauki religii dla klasy III gimnazjum dla ucznia oraz niniejszy podręcznik metodyczny dla nauczyciela jest trzecią częścią cyklu, pod tytułem Jezus Chrystus życiem. Treść i formę podręcznika dostosowano do możliwości i potrzeb młodzieży w wieku 15-16 lat, kładąc nacisk przede wszystkim na ich rozwój duchowy.
Ogólny poziom podręcznika odpowiada możliwościom przeciętnego ucznia. Zagadnienia trudniejsze, wykraczające poza wymagania podstawy programowej, w podręczniku - tak jak i w programie - oznaczone są literą U (uzupełniające). Są one propozycją do pracy z uczniami pragnącymi poszerzyć swoją wiedzę. Poza tym, dzięki różnym typom ćwiczeń, zakres zagadnień może być w sposób elastyczny określany przez nauczyciela.
Prezentowana w podręczniku wiedza religijna nawiązuje do całej Tradycji Kościoła - od najwcześniejszych soborów powszechnych do Soboru Watykańskiego II, nauczania papieży i wielkich pisarzy kościelnych. Formację biblijną młodzieży zapewniają podane cytaty lub odnośniki z Pisma Świętego. Podręcznik podaje wiele informacji z różnych dziedzin nauki, nie tylko religii.
Zadbano o rzetelność podawanych informacji; wydarzenia legendarne, jeżeli zostały przytoczone jako przykłady, są w sposób czytelny oddzielone od wydarzeń historycznych.
Podręcznik napisany jest językiem prostym, unika też sformułowań niejednoznacznych.
Pomocą dla jasnego i zwięzłego przekazu prawd wiary jest także Słowniczek podstawowych terminów użytych w tekście oraz dodatki: Codzienny pacierz, zawierający najważniejsze modlitwy codzienne i Mały katechizm - podstawowe prawdy nauki chrześcijańskiej, umieszczony na końcu podręcznika dla ucznia.
Książka zawiera wiele odniesień do kultury polskiej oraz odwołuje się do spuścizny kultury europejskiej i światowej. Uzupełnieniem treści są liczne ilustracje, wśród nich reprodukcje arcydzieł malarstwa europejskiego. Jednym z zadań podręcznika jest ukazywanie roli kultury w życiu Kościoła katolickiego, jako że wspiera ona relacje człowieka z Bogiem i bliźnimi. (...)

strona redakcyjna

fragment tekstu

spis treści (lub początek spisu treści)Powrót