Zrodlo - informacje o książce

Ecclesia de Eucharistia - Encyklika Ojca Świętego Jana Pawła II

Jan Paweł II

wstęp:


Do Biskupów
do Kapłanów i Diakonów,
do Zakonników i Zakonnic
oraz wszystkich Ludzi Dobrej Woli

Wprowadzenie

1. Kościół żyje dzięki Eucharystii (Ecclesia de Eucharistia vivit). Ta prawda wyraża nie tylko codzienne doświadczenie wiary, ale zawiera w sobie istotę tajemnicy Kościoła. Na różne sposoby Kościół doświadcza z radością, że nieustannie urzeczywistnia się obietnica: ŤA oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia światať (Mt 28,20). Dzięki Najświętszej Eucharystii, w której następuje przeistoczenie chleba i wina w Ciało i Krew Pana, raduje się tą obecnością w sposób szczególny. Od dnia Zesłania Ducha Świętego, w którym Kościół, Lud Nowego Przymierza, rozpoczął swoje pielgrzymowanie ku ojczyźnie niebieskiej, Najświętszy Sakrament niejako wyznacza rytm jego dni, wypełniając je ufną nadzieją. '
Słusznie Sobór Watykański II określił, że Ofiara eucharystyczna jest Ťźródłem i zarazem szczytem całego życia chrześcijańskiego>>. ŤW Najświętszej Eucharystii zawiera się bowiem całe dobro duchowe Kościoła, to znaczy sam Chrystus, nasza Pascha i Chleb żywy, który przez swoje ożywione przez Ducha Świętego i ożywiające Ciało daje życie ludziom>>.(...)

strona redakcyjna

fragment tekstu

notkaPowrót