Zrodlo - informacje o książce

"Aby na nowo odkryć radość w wierze"

Benedykt XVI

notka:
Słowo o publikacji zatytułowanej: "Benedykt XVI. "Aby na nowo odkryć radość w wierze...". Antologia papieskich wypowiedzi na temat wiary, wątpienia i ateizmu", wydanej przez Oficynę Wydawniczo-Poligraficzną ADAM w Warszawie.

Problematyce wiary poświęcono już wiele publikacji. Jest to jednak rzeczywistość, która domaga się wciąż wielkiej uwagi i rzeczowej analizy. Proponowana pozycja jest zaproszeniem Czytelnika do refleksji nad wiarą chrześcijańską z uwzględnieniem współczesnego kontekstu społeczno-kulturowego. Przewodnikiem w tej duchowej i intelektualnej przygodzie jest papież Benedykt XVI.

Wprowadzeniem do refleksji nad papieskimi tekstami jest artykuł dotyczący głównych idei Josepha Ratzingera - Benedykta XVI na temat wiary. Ma on pomóc Czytelnikowi "uchwycić" istotę wiary chrześcijańskiej, jej podstawowe dylematy i współczesne zagrożenia. Zasadnicza cześć książki podzielona jest na sześć rozdziałów poprzedzonych krótkimi komentarzami. Pierwszy rozdział, przybliżając założenia i główne przesłanie Roku Wiary, zawiera tekst Listu apostolskiego "Porta fidei" oraz wybrane fragmenty katechez i przemówień dotyczących istoty Roku Wiary. W drugim rozdziale zostają zaprezentowane teksty dotyczące istoty i struktury wiary chrześcijańskiej. Kolejny rozdział porusza zagadnienia trudności zewnętrznych i wewnętrznych w wierze i dla wiary. W czwartym rozdziale, papieskie teksty skupiają uwagę Czytelnika na przejawach sekularyzmu i ateizmu, wskazując na ich niebezpieczeństwo dla integralnego rozwoju poszczególnego człowieka i całych społeczeństw. Wybrane teksty Benedykta XVI zawarte w piątym rozdziale przypominają współczesnemu człowiekowi, że Boga można odnaleźć na rożnych drogach, gdyż On sam pozwala się znaleźć, objawiając swoje oblicze i wolę. Z kolei szósty rozdział jawi się jako wyzwanie i zaproszenie dla każdego wierzącego do ustawicznej pracy nad dojrzewaniem w wierze. Swoistym zakończeniem prezentowanej publikacji jest tekst encykliki papieża Franciszka "Lumen fidei. O wierze" (29.06.2013). Ojciec św. przypomina w przywołanym dokumencie, że pierwszy i podstawowy jego szkic poczynił Benedykt XVI, a on przyjmuje "jego cenne dzieło, dodając do tekstu kilka przemyśleń" (nr 7). To wyznanie Franciszka i prawda o ciągłości papieskiego nauczania w celu utwierdzania sióstr i braci w wierze, pozwala zamieścić tekst encykliki w proponowanej pozycji. Wydaje się, że zawarte w niej myśli i twierdzenia są podsumowaniem głębokiej i długoterminowej pracy Benedykta XVI nad istotą wiary chrześcijańskiej. To szczególne zakończenie w postaci tekstu encykliki o wierze jest zarazem zachętą dla wszystkich wierzących, ale także wątpiących i poszukujących, aby na nowo odkryli moc, piękno i światło wiary chrześcijańskiej.
(Rh)Powrót