Zrodlo - informacje o książce

Możliwość dobra

Vossenkuhl Wilhelm

spis treści:

S łOWOTłUMACZA

PRZEDMOWA

PRZEDMOWA DO WYDANIA POLSKIEGO

WPROWADZENIE

1. OBYCZAJ I ETYKA

1.1. Podstawy iroszczenia

1.1.1. Zmysł moralny oraz inne uczucia

1.1.2. Niepewność w osądzie - tam, gdzie zaczyna się etyka

1.1.3. Etyka jako nauka praktyczna

1.1.4. Obowiązywalność iuzasadnianie

1.1.4.1. Fakty obyczajowe i obiektywność etyczna

1.1.4.2. Moralność

1.1.5. Przemiana obyczajowa ikrytyka etyczna

1.1.6. Ograniczona autonomia

1.1.6.1. Roszczenia oświeceniowe

1.2. Obiektywność etyczna izakaz zabijania

1.2.1. Autentyczne osądy

1.2.2. Zakaz zabijania

1.2.2.1. Życzenie śmierci

1.2.2.2. Odpowiedzialność za własną śmierć"

1.3. Etyka sytuacji iwymagania uniwersalne

1.3.1. Równość jako zasada

1.3.2. Powiązania sytuacyjne iuniwersalne

1.3.3. Niesprzeczność wyrażeń: sytuacyjny i uniwersalny

1.4. Ludzkie roszczenia iprawa człowieka

1.4.0.1. Zobowiązanie do krytyki

1.4.0.2. Przykład obrzezania kobiet

1.4.1. Wymagania godności ludzkiej

1.4.1.1. Badanie na ludzkich embrionach

1.4.1.2. Wątpliwość odnośnie wartości uzasadnień etycznych

1.4.2. Uniwersalizm iobyczaj

1.4.2.1. Godność bez imperatywu kategorycznego

1.4.2.2. Empiryczne i aprioryczne uzasadnienia etyczne. Przykład kary śmierci

2. ETYKA JAKO NAUKA O KONFLIKTACH

2.1. Normalność obyczajowa ietyczna

2.2. Normalność etyczna ikonflikty moralne

2.2.1. Dylematy moralne. Przykład transplantacji organów

2.2.2. Moralna różnica zdań i przeciążenie normatywne

2.2.3. Skutki normatywne procesów modernizacyjnych

2.3. Rozwiązanie konfliktu bez konsensu moralnego

2.3.1. Procedura rozwiązywania konfliktów moralnych

2.3.2. Neutralność etyczna

2.4. Niezawinione niewypełnienie zobowiązań

2.4.1. Świadomość obyczajowa

2.4.2. Skutki konfliktów moralnych

2.4.3. Przestrzeń moralna

2.4.4. Nadwyżka woli nad powinnością

2.5. Zdolność do działania moralnego

2.5.1. Odpowiedzialność za styl życia

2.5.2. Samouzdalnianie moralne ijego granice

2.5.3. Argumenty dla dobrej postawy moralnej

3. WOLNOŚĆ I ODPOWIEDZIALNOŚĆ

3.1. Odpowiedzialność jako troska

3.1.1. Odpowiedzialność subiektywna oraz intersubiektywna

3.1.2. Odpowiedzialność przewidująca - troska

3.1.3. Granice samokształtowania

3.1.3.1. Klonowanie oraz inne procedury genetyczno-techniczne

3.1.3.2. Granice możliwości

3.1.3.3. Zobowiązanie do wiedzy i słuszne powody niewiedzy

3.1.3.4. Diagnostyka prenatalna i preimplantacyjna (PND i PID)

3.1.3.5. Niebezpieczeństwa spowodowane nadużyciami

3.2. Wolność osobowa

3.2.1. Kant iwolność woli

3.2.2. Przestrzenie działania

3.2.3. Osoby jako przyczyny działania

3.2.3.1. Trudności z przyczynami wolnego działania

3.2.3.2. Wolność woli i przyczyny działające refleksyjnie

3.2.3.3. Co czynią wolne osoby"

3.2.3.4. Wartość bycia wolnym

3.2.3.5. Dlaczego być wolnym"

3.2.3.6. Wolność woli i etyka

4. DOBRO, SŁUSZNOŚĆ I DOBRE ŻYCIE

4.1. Założenia icel etyki

4.1.1. Pytania etyki

4.1.2. Dobro jako idea przewodnia ikryterium

4.1.3. Podwójna relatywność i "spoiwo" dobrego życia

4.1.4. Kryterium dobra

4.1.5. Nietrwałość dobra i problem etyki

4.1.6. Rozwiązanie problemu nietrwałości i ekonomia moralna

4.2. Sens dobra wczasie

4.2.1. Moralna świadomość a moralna sprawność

4.2.2. Dobro współczesne i przyszłe

4.2.3. Możliwa rzeczywistość dobra

4.3. Praktyczna funkcja dobra

5. DOBRE ŻYCIE ORAZ INTEGRACJA DÓBR

5.1. Dobra właściwego życia

5.1.1. Rynki, obyczaje idobre życie

5.1.2. O nieporównywalności dóbr

5.1.3. Czy istnieją wartości absolutne" Eksperyment myślowy

5.1.4. Co czyni wartości nieodzownymi"

5.1.5. Szczęście, dobra heterogenne idobre życie

5.1.6. Dobra podzielne i niepodzielne. Szczęście i dobre życie

5.1.7. Uwarunkowania obyczajowe dobrego życia

5.2. Integracja dóbr

5.2.1. Zasadniczy problem metodyczny etyki

5.2.2. Rozdzielanie oraz integracja dóbr - metoda maksymy

5.2.2.1. Maksyma niewystarczalności i maksyma normy

5.2.2.2. Rzeczy niekonieczne i rzeczy nieodzowne

5.2.2.3. Maksyma integracji

5.2.3. Relatywność ludzkich potrzeb

5.3. Praktyka sprawiedliwych procedur

5.3.1. Kryterium powinności

5.3.2. Jak dokonywane są rozstrzygnięcia w demokracjach"

5.3.3. Konflikty między roszczeniami normatywnymi

5.3.4. Rozdzielanie szans

5.3.5. Struktury integracji oraz roszczenia niewypełnialne

6. MOŻLIWOŚĆ DOBREGO ŻYCIA

6.1. Wkład poszczególnej osoby

6.2. Pluralizm, kooperacja i kompromis

INDEKS OSóBnotkaPowrót