Zrodlo - informacje o książce

Pedagogia biblijna w katechezie

ks. Jan Kochel, Zbigniew Marek

spis treści:

Słowo wstępne (bp Gerard Kusz)

Wstęp

Jan Koche

1. JEZUS - NAUCZYCIEL IKATECHETA

1.1. Jezus Didaskalos w Ewangelii Marka

1.1.1.Didaskalos - nauczyciel, który "ma władzę" (Mk 1, 22)

1.1.2.Wczesnochrześcijański katechumenat według Ewangelii Marka

1.1.3. Duchowadroga Dwunastu

1.2. Jezus Kathegetes w Ewangelii Mateusza

1.2.1. Terminologia dydaktyczna Mateusza

1.2.2. Pedagogia Jezusa

1.2.3. Formacja uczniów "małej wiary"

1.3. Jezus Epistates w Ewangelii łukasza

1.3.1.Epistates - "stojący na czele, przewodnik, wzór do naśladowania"

1.3.2. Pedagogia ewangelizacji

1.3.3. Droga ucznia według św. łukasza

1.4. Jezus Aletheia wEwangelii Jana

1.4.1. "Ja jestem... Prawdą" (J 14, 6)

1.4.2. Pedagogia dojrzałej wiary według św. Jana

1.4.3. Katechezaposługą na rzecz prawdy

Jan Kochel, Zbigniew Marek S

2. KATECHEZA KOŚCIOłA

2.1. Terminologia: paideia - paideutes orazkatechein - kathegetes

1.2. Ewangelizacja ikatecheza

1.3.Teo-, chrysto- i eklezjocentryczne ukierunkowanie katechezy

1.4.Treści i źródła katechezy

1.5.Zasady posługiwania się Biblią w katechezie

Zbigniew Marek S

3. CELEI ZADANIAKATECHEZY

3.1. Więź z Jezusem Chrystusem

3.2. Służba wierze

3.3. Formacja człowieka

3.4. Katecheza iwychowanie religijne

Jan Koche

4. KATECHECI W SłUŻBIE SłOWA BOŻEGO

4.1. Terminologia biblijna ieklezjalna

4.2. Posługa Słowa

4.3. Ewangeliczny charakter katechetycznej posługi Słowa

4.4. Formacja biblijna katechetów

4.4.1. "Lektura Boga"

4.4.2. Ożywienie praktyki lectio divina

4.4.3.Szkoły Słowa Bożego wprogramie katechezy

4.5. Biblijna animacja katechezy

Jan Koche
5. BIBLIAW NAUCZANIUI WYCHOWANIU

5.1. Zasady wychowania biblijnego

5.1.1. Wielka księga edukacyjna ludzkości

5.1.2. Trzy kryteria interpretacji Pisma Świętego

5.1.3. Biblijna hermeneutyka katechezy

5.1.4. Potrzeba dydaktyki biblijnej wkatechezie

5.2. Bezdroża wychowania biblijnego

5.2.1. Błędy w lekturze Biblii

5.2.2. Niedopuszczalne podejście w interpretacji - lektura fundamentalistyczna

5.2.3. Niewłaściwe sposoby korzystania z Pisma Świętego

5.3. Wychowanie biblijne wrodzinie

5.3.1.Zamieszkanie Słowa wrodzinie

5.3.2. Biblijne i patrystyczne przykłady wychowania biblijnego

5.3.3. Metoda narracyjna wkatechezie rodzinnej

5.4. Wychowanie biblijne wgimnazjum

5.4.1. Język Biblii

5.4.2. Podstawowe etapy biblijnej edukacji młodzieży

5.4.3. Wybrane metody biblijne

5.5. Wychowanie biblijne w szkole średniej (ponadgimnazjalnej)

5.5.1. Źródła i reguły wychowania biblijnego

5.5.2. Biblijne drogi wychowania

5.5.3. Wybrane metody i techniki pracy z Pismem Świętym

Zbigniew Marek S

5. METODY PRACY ZTEKSTAMI BIBLIJNYMI

5.1. Klasyfikacja metod stosowanych w pracy z tekstami biblijnymi

5.2. Zasady korzystania z tekstów biblijnych

5.3. Metody analizy tekstów narracyjnych

5.3.1. Przepisywanie tekstu

5.3.2. Dzielenie tekstu

5.3.3. Wyróżnienie występujących w opowiadaniu biblijnym scen

5.3.4. Analiza tekstu pod kątem działania (s. 169)

5.3.5. Analiza strukturalna

5.4. Praca z tekstami o charakterze mowy

5.5. Metody pracy z odkrytym zbawczym orędziem

5.5.1. Opowiadanie

5.5.2. Sceniczne przedstawienie treści tekstu biblijnego

5.6. Metody wyrażania doświadczeń inspirowanych tekstem biblijnym

5.6.1. Metody wykorzystywania zdolności twórczych

5.6.2. Praca zobrazami

5.6.3. Praca z obrazami (przeźroczami) o tematyce biblijnej

5.6.4. Formy muzyczne

WYKAZ SKRÓTÓW

BIBLIOGRAFIA

notkaPowrót